USA: McIntosh takes centre speaker design to XCS

McIntosh XCS200