USA: McIntosh takes centre speaker design to XCS

null

McIntosh XCS200